Paviršinių nuotekų tvarkymas

 

Informacija apie paviršinių nuotekų tvarkymą Panevėžio mieste

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo1 10 straipsnio 4 punktu ir 13 straipsnio 3 dalimi,  Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio mėnesio  27 dienos sprendimu Nr.1-230  paskyrė UAB „Panevėžio gatvės“ paviršinių nuotekų Tvarkytoja. Šiuo sprendimu įmonei  pavesta vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą Panevėžio miesto teritorijoje. 2017 m. sausio 26 d. Panevėžio miesto Taryba savo sprendimu Nr.1-4 patvirtino paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą Panevėžio mieste, kuri įsigaliojo praėjus mėnesiui po paskelbimo  (t. y. nuo 2017-03-01). Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę-komercinę veiklą bei išleidžiantys lietaus nuotekas į Panevėžio miesto lietaus nuotekų tinklus, po sprendimo įsigaliojimo tapo UAB „Panevėžio gatvės“ paviršinių nuotekų tvarkymo abonentais.

Informuojame, jog paviršinių nuotekų tvarkymas Panevėžyje vykdomas griežtai pagal Mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašą2, kuris parengtas pagal Lietuvos Respublikos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą1 , viešosios sutarties standartines sąlygas3 bei patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-268 (toliau – Aprašas). Šis aprašas nustato, kad „Abonentas – fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę paviršinių nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, tiesiogiai, ar per trečias šalis, po 2017 m. kovo 1 d. (įsigaliojus Panevėžio miesto tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimui Nr. 1-4 „Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo“ patvirtintai bazinei paviršinių nuotekų tvarkymo kainai) išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojui priklausančias paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.“

Aprašo2 10 p. atitinkamai nustato, kad „Mokestį už paviršinių nuotekų tvarkymą moka visi Abonentai, išleidžiantys paviršines nuotekas į paviršinių nuotekų sistemą lietaus nuotekų tinklais ar atvirai (be tinklų) tiesiogiai arba per kitą teritoriją, iš kurios nuotekos patenka į Tvarkytojo paviršinių nuotekų sistemą.“ Nuo mokesčio atleisti tik sklypų naudotojai, kurių sklypuose nėra vykdoma komercinė- ūkinė veikla, pvz. sklypai yra gyvenamosios paskirties.

Visi fiziniai ar juridiniai asmenys, vykdantys komercinę-ūkinę veiklą, laikotarpiu, skaičiuojamu nuo prisijungimo prie Tvarkytojo paviršinių nuotekų tinklų dienos (pagal Tvarkytojo turimus duomenis), bet ne anksčiau kaip nuo 2017 m. kovo 1 d. (patvirtintos paviršinių nuotekų tvarkymo kainos įsigaliojimo dienos), iki Sutarties sudarymo, yra laikytini abonentais ir privalo atsiskaityti su Tvarkytoju už jiems suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

Aprašo 15 p. atitinkamai nustato, jog tuo atveju, „Jeigu asmuo nėra pasirašęs paviršinių nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas paviršinės nuotekos išleidžiamos į Tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, nuotekų tvarkymo viešoji sutartis laikoma sudaryta pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas. Šiuo atveju priimtų tvarkyti paviršinių nuotekų kiekis nustatomas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka. Tvarkytojas turi teisę pateikti mokėjimo dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą) be sutarties. Tokiu atveju mokestis skaičiuojamas nuo Abonento prisijungimo prie Tvarkytojo paviršinių nuotekų tinklų dienos (pagal Tvarkytojo turimą informaciją), bet ne anksčiau kaip nuo 2017 m. kovo 1 d. (patvirtintos paviršinių nuotekų tvarkymo kainos įsigaliojimo dienos) iki einamo mėnesio 1 dienos.“ Todėl net ir neturint sutarties visiems abonentams taikomos viešosios sutarties standartinės sąlygos ir jiems teikiamos sąskaitos-faktūros už suteiktas paslaugas.

Nuotekų tvarkymo mokestis priklauso nuo naudojamo žemės sklypo užstatymo pobūdžio (kietos dangos bei stogų paviršinio nuotekio koeficientai yra didžiausi, t.y. 0,83-0,85, o žolės ar žvyro tik 0,2-0,4). Siekiant abonentui išvengti apmokestinimo maksimaliu tarifu, prašome visų abonentų, kurie dėl įvairių priežasčių dar nėra sudarę paviršinių nuotekų tvarkymo sutarčių, pateikti prašymą sudaryti paviršinių nuotekų tvarkymo sutartį deklaruojant sklypo paviršiaus dangas ir taip išvengti apmokestinimo be sutarties (kada taikomas maksimalus paviršinio nuotėkio koeficientas yra 0.8, nes nėra deklaruotas naudojamo sklypo paviršiaus dangos tipas).
Šiuo metu (nuo 2023 m. vasario 1 d.) paviršinių nuotekų Panevėžio mieste kaina viena iš mažiausių Lietuvoje ir yra 0,07 Eur/m3 be PVM.

 

Detalesnę informaciją galite gauti:
UAB „Panevėžio gatvės“ Paviršinių nuotekų administravimo poskyris
Ekologas-aplinkosaugos specialistas Gintaras Brazinskas tel.: +370 682 46735
el. paštas: ekologija@pangatves.lt
Paviršinių nuotekų administravimo specialistė Rima Baltrukėnienė Tel. +370 675 32049
el. paštas: pntvarkymas@pangatves.lt

 

1 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas,2006-07-13 Nr.X-764 (su vėlesniais pakeitimais)

2 Mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašas , patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-268 (su vėlesniais pakeitimais)

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimas Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

 

 

Abonentams

Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ataskaitos

Projektas

Prisijungimo sąlygų išdavimas

 

error: Content is protected !!