Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

UAB „Panevėžio gatvės“ 2021 m. korupcijos prevencijos veiklos planas

UAB „Panevėžio gatvės“ paskelbta 15 aktualių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų.

UAB „Panevėžio gatvės“ paskelbta 1 turto deklaracija.

UAB „Panevėžio gatvės“ 9 darbuotojai dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose.

UAB „Panevėžio gatvės“ pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

UAB „Panevėžio gatvės“ pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

UAB „Panevėžio gatvės“ darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijos.

2019 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo.

2020 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo.

Jei turite duomenų ar pagrįstų įtarimų apie UAB „Panevėžio gatvės“ darbuotojo ar darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti nusikalstamas korupcinio pobūdžio veikas, kreipkitės tel. (8 45) 58 70 68 arba el. paštu admin@pangatves.lt .

Anonimiškumas ir informacijos bei duomenų konfidencialumas užtikrinamas!

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333 arba el. paštu pranesk@stt.lt.

error: Content is protected !!